Co máš dělat?

Pokud věříš v Pána Ježíše

Neboj se

„Ježíš to však zaslechl a řekl mu: ‚Neboj se, jenom věř.‘“ (Lukáš 8,50) Ježíš zaslechl, jak Jairovi někdo říká, že jeho dcera zemře a řekl mu: „Neboj se, jenom věř.“

Mít pokoj znamená nebát se a věřit. Na světě jsou zlé věci, ale Bůh je dobrý. Proto Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)

POZOR: Bůh nám říká: „Neboj se, budu tě chránit.“ Ale chce taky poslušnost – nos roušku, buď v karanténě, myj si ruce a poslouchej nařízení.

Zpívej Bohu a raduj se

Satan používá virus, aby nás vystrašil. Chce, abychom se báli, nevěřili Bohu a nedělali dobro. Nad zlým plánem ale můžeme vyhrát: „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1. Janův 5,4)

Zpívej Bohu a raduj se, protože tím ukážeš, že věříš Bohu. Tak oslabíš zlou moc a zlý strach. Čím více lidí bude chválit Boha, tím slabší bude zlá moc. „Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!“ (Žalm 150,6)

Pusť si videa s písničkami, které chválí Boha a přidej se ke zpěvu a tanci.

Modli se

„Z naděje se radujte, v soužení (trápení) buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ (Římanům 12,12) Naděje znamená, že všechno může dopadnout dobře. Bůh je dobrý a co nedopadlo dobře, to ještě neskončilo. Nakonec totiž zvítězí Bůh.

Podívej se na spoustu nápadů, za co se můžeš modlit. Modli se kdykoli si na to vzpomeneš. „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete.“ (Filipským 4,6)

Čti si Bibli

Bůh nám dal Bibli, abychom poznali pravdu a nikdo nám nemohl lhát. Zlý plán nás má přesvědčit, že Bůh není dobrý. Ale Bůh zvítězil. Ježíš v Bibli říká: „Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení (trápení), ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) Ježíš je vítěz.

Zaregistruj se na Hledej a najdi a čti si každý den z Bible. Na Hledej a najdi je i vysvětlení a hry pro děti.

Dělej dobré věci

„Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.“ (Galatským 6,9–10)

Podívej se na seznam nápadů, co dobrého můžeš dělat.

Pokud nevěříš v Pána Ježíše

Neboj se

Virus šíří strach, ale Bůh rozhoduje. V Bibli čteme: „Hospodin je Králem navěky a navždy.“ (Žalm 10,16) A taky čteme: „Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!“ (Žalm 106,1)

Neboj se, protože Bůh je dobrý a je to on kdo vládne a rozhoduje.

Modli se

Mluv s Bohem o tom, co zažíváš. V Bibli je napsáno: „K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.“ (Žalm 65,3) Všichni nakonec přicházejí k Bohu a Bůh naše modlitby slyší. Bůh je totiž opravdový živý Bůh.

Poznej Pána Ježíše

Ježíš je Boží Syn. Bůh o Ježíši řekl: „Kdo věří v Syna, má život věčný.“ (Jan 3,36)

Sdílej dobrou zprávu

Stáhni si obrázky s Biblickými verši a rozšiřuj dobrou zprávu na sociálních sítítch.

Informace o viru

Brožurka s informacemi o viru pro děti.

Co bude dál? >